Giải pháp cấp dấu thời gian V-TSA

V-TSA là Giải pháp cấp dấu thời gian hiệu quả để chứng minh tài liệu không bị thay đổi kể từ khi được ký số cấp dấu thời gian. Thông tin về ngày, tháng, năm đước gắn vào thông điệp dữ liệu , xác định chính xác và không thể chỉnh sửa mốc thời gian

Giải pháp được thiết kế đảm bảo:

  • Tuân thủ theo tiêu chuẩn của thông tư 06/2015/TT – BTTT
  • Tuân thủ về Giao thức cấp dấu thười gian RFC 3161
  • Tuân thử về dịch vụ cấp dấu thời gian TCVN 7818-1: 2007, TCVN 7818-2: 2007, TCVN 7818-3: 2007 .

Mô hình tổng quan của V-TSA như sau:

(Mô hình tổng quan của giải pháp V-TSA)

Mô tả các thành phần của V-TSA

Thành phần Mô tả chức năng
V- TSA Ứng dụng server cấp dấu thời gian:
- Quản lý tài khoản thuê bao
- Cấp mới thuê bao
- Active/Inactive thuê bao
- Gia hạn thuê bao (thuê bao được quản lý theo thời gian hoặc tổng số lượt ký số)
- Kết nối hệ thống HSM
- Thống kê, dashboard hiển thị thông tin thuê bao, nhật ký sử dụng của thuê bao
- Tuân thủ về Giao thức cấp dấu thười gian RFC 3161
- Tuân thử về dịch vụ cấp dấu thời gian TCVN 7818-1: 2007, TCVN 7818-2: 2007, TCVN 7818-3: 2007 .